You are here:

5339010013 นางสาวงามเนตร ปิ่นทอง

รหัสนักศึกษา :
5339010013
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวงามเนตร ปิ่นทอง
เกิด วันที่
6 เดือน เมษายน ปี 2535
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ปัญญา สุนทราเดชอังกูร
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 186 หมู่ 5 ตำบล บางปลาม้า อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72150
E-mail :
-
เบอร์โทรศัพท์ :
083-9244221
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา :
-
มัธยมต้น :
โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
ปวช. :
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหรา-แจ่มใส