You are here:

5339010017 นางสาวสุรินนา ธาระเพ็ชร

รหัสนักศึกษา :
5339010017
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุรินนา ธาระเพ็ชร
เกิด วันที่
15 เดือน พฤษภาคม ปี 2535
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ปัญญา สุนทราเดชอังกูร
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 27หมู่ 2 ตำบล กฤษณา อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72150
E-mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เบอร์โทรศัพท์ :
083-8387150
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา :
โรงเรียนวัดบางเลน
มัธยมต้น :
โรงเรียน "สูงสุมารผดุงวิทย์"
ปวช. :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี