You are here:

บทความสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร??

        เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่าสารสนเทศศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่ใหม่มาก และมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน และถือเป็นหนึ่งในสามศาสตร์หลัก (เทคโนโลยีสาร
สนเทศเทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีชีวภาพ) ที่ถูกกล่าวว่าจะมีผลต่อสังคมในอนาคตมากที่สุด โดยปัจจุบัน มีผู้กล่าวถึง เทคโนโลยีสาร
สนเทศกันอย่างกว้างขวาง โดยเราจะรู้จักกันทั่วไปในชื่อสั้นๆ ว่า ไอที (IT) รัฐบาลไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญด้านนี้มาก จึงมีการจัดตั้ง
กระทรวงใหม่ที่เกี่ยวกับงานทางด้านนี้ขึ้น ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกย่อๆ ว่า กระทรวงไอซีที

อ่านเพิ่มเติม...

 

6 สาขาวิชาชีพเด่นของโลกไอที

6 สาขาวิชาชีพเด่นของโลกไอที
        วงการไอทีถือเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจมาตั้งแต่ ค.ศ. 2008 การว่าจ้างถดถอยลงเพราะบริษัทต่างๆ
ไม่แน่ใจว่าผลประกอบการในอนาคตจะเป็นอย่างไร  พลอยส่งผลให้แผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องชะลอออกไปด้วย
        เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก จนกระทั่งเมื่อปลายปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา สัญญาณบวกในแวดวงไอทีก็เริ่มปรากฏชัดเจนมาก
ขึ้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมฆหมอกที่ปกคลุมอุตสาหกรรมไอทีทั่วโลกกำลังผ่านพ้นไป

อ่านเพิ่มเติม...