You are here:

5339010001 นางสาวรัชนู จันทร์ไพจิตร

รหัสนักศึกษา :
5339010001
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรัชนู จันทร์ไพจิตร
เกิด วันที่
17 เดือน มิถุนายน ปี 2534
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ปัญญา สุนทราเดชอังกูร
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 169 หมู่ 1 ตำบล โคกโคเฒ่า อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72000
E-mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เบอร์โทรศัพท์ :
085-9436102
ประวัติการศึกษา
มัธยมต้น :
โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 
ปวช. :
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร -แจ่มใส